Organisaatio

Konsernin rakenne

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj on alu­een­sa suu­rin mo­ni­me­dia­ta­lo. Liiketoiminta-alueitamme ovat julkaisupalvelut, paino- ja jakelupalvelut, mainos- ja markkinointipalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n tytäryhtiöitä ovat Lönnberg Painot Oy, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Jopox Oy, Creamedia Finland Oy Ab sekä kiinteistöyhtiöt Koy Kokkola Väylä 4 ja Koy Ylivieskan Uusitori.

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no-kon­ser­nin pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­te­lee noin 330 ih­mis­tä. Kon­ser­nin budjetoitu lii­ke­vaih­to vuon­na 2017 on n. 55 mil­joo­naa eu­roa.

Kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja on Ve­sa Pih­la­ja­maa.

Yhtiörakenne
Liiketoimintarakenne

">strategia-sivukuva.jpg
Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj on alu­een­sa suu­rin mo­ni­me­dia­ta­lo.
bg-navigaattori-tehosta.jpg

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ:N HALLITUS 2017

Varsinaiset jäsenet

Juhani Hautamäki, hallituksen puheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2004


Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2005

Tapio Savola, varatuomari
hallituksen jäsen vuodesta 2009

Jarmo Nissi, liikelaitosjohtaja
hallituksen jäsen vuodesta 2012

Mik­ko Luo­ma
hal­li­tuk­sen jä­sen vuo­des­ta 2013

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ:N JOHTORYHMÄ 2017

Vesa Pihlajamaa Toimitusjohtaja
Juha Erkkilä Digitaalinen liiketoiminta, johtaja
Krister Höglund Talousjohtaja
Kauko Palola Päätoimittaja, Keskipohjanmaa-lehti ja KP24.fi
Seppo Kangas Päätoimittaja, Kalajokilaakso
Alpo Ohtamaa Julkaisuliiketoiminta, johtaja
Jarkko Viheriävaara, Lönnberg Painot Oy, toimitusjohtaja
Marita Vuorinen, kehittämispäällikkö
Hannu Salmi Lehtipaino- ja jakeluliiketoiminta, johtaja Botnia Print Oy Ab:n toimitusjohtaja

0504254r.jpg
arvot.jpg

Hallinnointikoodi

So­vel­let­ta­vat sään­nök­set

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj:n pää­tök­sen­teos­sa ja hal­lin­nos­sa nou­da­te­taan Suo­men osa­keyh­tiö­la­kia ja yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tys­tä se­kä py­ri­tään nou­dat­ta­maan so­vel­tu­vin osin jul­ki­ses­ti no­tee­rat­tu­ja yh­tiöi­tä kos­ke­via mui­ta sää­dök­siä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lehtiemme yhteinen verkkopalvelu kp24.fi

tule mukaan osoitteessa www.kp24.fi